26.12.2013
"BIBLIA IX.: SEDEM PEČATÍ + ZÁVER"
26.12.2013

Týmto článkom dám jednu obrovskú bodku za mojim putovaním Bibliou, ktoré trvalo neuveriteľných jedenásť mesiacov a dovolím si na jeho konci skutočne iba stručne zhrnúť moje pocity z Biblie. Poslednými, mnou študovanými, časťami boli z historických kníh nového zákona Skutky apoštolov (Sk), všetky vyučujúce knihy, teda listy apoštola Pavla Rímskym (R), 1. a 2. list Korintským (1K, 2K), Galatským (G), Efezským (Ef), Filipským (F), Kolosenským (Kol), 1. a 2. list Tesalonickým (1Tes, 2Tes), 1. a 2. list Timoteovi (1Tim, 2Tim), Titovi (Tit) a Filemonovi (Filem), ďalej List Židom (Žid), List Jakuba (Jk), 1. a 2. list apoštola Petra (1Pt, 2Pt), 1., 2. a 3. list Jánov (1J, 2J, 3J) a List Júdov (Jud) a nakoniec posledná kniha celej Biblie, Prorocká kniha, Zjavenie Jána (Zjav). Poďme teda na to...

Skutky apoštolov (Sk), by sa dali v stručnosti popísať ako svedectvá ľudí, ktorí popisujú Ježišove skutky. Hneď v ich úvode však pozorujeme opäť, nám už z Biblie až notoricky známu scénu, kedy Ježiš vystupuje do neba (Sk:1:9-11): „Len čo to povedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal im Ho spred očí – A ako tak uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, ajhľa, dvaja mužovia v bielom rúchu postavili sa vedľa nich, hovoriac: ... Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba.“ Inými slovami, tak ako práve odletel, tak priletí. Nemusím dúfam pripomínať, že sa stále nachádzame niekde na začiatku 1. storočia nášho letopočtu, kedy lietajúce stroje, podľa súčasného (zaužívaného) chápania histórie, nemali existovať. O kúsok ďalej sa stretávame s príletom „Ducha svätého“ (Sk:2:2): „Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom.“ Veľmi zaujímavým sa mi zdá byť opis akéhosi Šimona, ktorý bude zrejme predstaviteľom, povedal by som, pokročilejšej rasy (Sk:8:9): „Tu nejaký muž, menom Šimon, robil predtým čary v tom meste a naplňoval úžasom samarský národ, vydávajúc sa za čosi veľkého... a (ľudia) hovorili: Tento muž je tá veľká moc Božia!“ Musím však dodať, že potom čo prišiel Filip, ktorý kázal o kráľovstve Božom, sa dali všetci obyvatelia vrátane Šimona pokrstiť. Rovnako sa nám tu nachádzal muž menom Saul, ktorý brojil proti mužom Hospodinovým, no po nečakanom zážitku konvertoval na vieru v Boha (Sk:9:3-4): „Ako išiel a blížil sa k Damasku ožiarilo ho odrazu svetlo z neba; padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ?“ Dosť frekventované udalosti na oblohe, nemyslíte? Ďalšia nebeská udalosť so zvláštnym popisom sa odohrala v Sk:10:11: „...videl otvorené nebo a akási nádoba – ako veliké prestieradlo na štyroch rohoch zviazané – zostupovala k nemu a spúšťala sa na zem...“ Taktiež sa tu môžeme stretnúť s mužom v lesklom rúchu, ktorý je akýmsi poslom od Hospodina (Sk:10:30). Úplným paradoxom (Paradox č. 1 v tomto článku) v Biblii považujem stať Sk:28:1-5, nad ktorou sa môžem len pousmiať, pretože krásne opisuje v podstate celú absúrdnosť, ktorú dnes nazývame Bohom! Píše sa tu o tom, ako Pavel so svojimi druhmi stroskotali na Malte, kde žili primitívnejší domorodci. Potom ako videli, že Pavla uhrýzla zmija, no nič sa mu nestalo, mysleli si, že je Bohom! Mysleli si to preto, pretože nerozumeli, ako je možné, že neumrel, teda mal schopnosť im nepoznanú. Rovnako ako takzvaný „Boh“ pred nami ľuďmi v časoch biblických!

V Pavlovom liste Rímskym (R), tak ako v ostatných (1K, 2K), (G), (Ef), (F), (Kol), (1Tes, 2Tes), (1Tim, 2Tim), (Tit) a (Filem) sa vyskytujú iba napomenutia, aby sa ľud držal viery a robil to, či ono, tak ako bolo písané v starom zákone. Pár zaujímavostí sa však nájde. Tieto listy však skôr beriem ako blábol premotivovaného človeka, ktorý chcel rozniesť vieru po celom svete, prirovnávajúc ho k dnešným ľuďom, píšucim svoje videnia na zástavky MHD (kresťania zabite ma, ale podľa mňa je to tak – vysvetlenie v závere). V 2K sa píše, že ľudia nerozumejú starému zákonu, preto radi prijali medzi seba Ježiša, ktorý im ho aspoň trošku osvetlil (2K:3:14): „Ten istý závoj ostáva totiž až do dnešného dňa pri čítaní starej zmluvy a neodkrýva sa, lebo ho odstraňuje (len) Kristus.“ Zaujímavý mi príde aj popis tretieho neba (2K:12:1-3), kde sa popisuje človek, ktorý pred 14-timi rokmi, rozprávač nevie, či v tele, či mimo tela, bol uchvátený až do tretieho neba. Žeby vyšší stav? Povznesenie? Ťažko povedať. Pri čítaní Kol:2:6-10 a Kol:4:5 musí každý súdny človek opäť krútiť hlavou. Človeku je tu doslova diktované, nech nerozmýšľa, nech sa len riadi slovami Ježiša Krista. Rovnako sú tu „mudráci“, teda ľudia nepočúvajúci Ježiša, ale samostatne premýšľajúci nad starým zákonom, prípadne udalosťami dejúcimi sa v tej dobe, označovaní za tých, čo „sú mimo“ – teda sú nekresťania. Toto slovné spojenie „tí čo sú mimo“ sa tu ukazuje veľa krát, no treba však dodať, že sa nachádza iba v novom zákone, teda povedal by som, že je akousi propagandou tých, ktorí šírili „slovo Božie“.

V liste Židom (Žid) sa môžeme stretnúť s výkladom udalostí zo starého zákona. Tak ako mne niekto môže povedať, že tento záznam udalostí vidím inak ako ostatní ľudia, tak to môžem povedať ja o mužovi čo písal tento list. Udalosti zo starého zákona si vysvetľuje dosť svojsky a už je tu možné badať isté úpravy, aby sa mu to hodilo k jeho výkladu (moje krútenie hlavou). Druhým paradoxom je stať v liste Jákubovom (Jk:1:22), kde sa píše: „Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú samých seba.“ Toto sa dnes presne deje v kostoloch. Ľudia iba počúvajú ako slepé a hlúpe ovečky, nečítajú, nekonajú, iba sa vezú. Nevytvárajú si vlastný názor, vlastne ani nemôžu, nakoľko sú vedení týmto spôsobom od útleho detstva, chudáci. V (1Pt, 2Pt), (1J, 2J, 3J) a (Jud) sa nič zvláštneho neudialo, preto sa pusťme do výkladu apokalypsy v Zjavení Jána (Zjav).

Ak mám porovnať Zjavenie Jána s celým novým zákonom, nesedí mi tam. Jedine z tohto zjavenia je cítiť podobnú silu ako z kníh starého zákona. Skutočne ho odporúčam pre záujemcov prečítať. Ján tu rozpráva o niekoľkých zjaveniach. Popisuje tu záhadného muža (Zjav:1:12-20), čudné udalosti v ďalšom zjavení (Zjav:4:1-11) a sedem pečatí uzatvárajúcu knihu Božiu (Zjav:5:1-14), po ktorých rozlomení dôjde, podľa kresťanov, ku koncu sveta. Priebeh by mal byť zhruba nasledovný: Najprv by sa mali otvoriť prvé štyri pečate, kedy prídu štyria jazdci (apokalypsy), pričom každý z jazdcov má inú moc. Potom po rozlomení piatej pečate príde súd mučeníkov, kedy tí, čo zomreli v mene Božom, budú súdiť. Po otvorení šiestej pečate prídu živelné pohromy. Nastane veľké zemetrasenie, sčerná slnko, mesiac sčervenie a hviezdy padnú na zem. Po otvorení siedmej, poslednej, pečate nastane zničenie tretiny prírody štyrmi anjelmi. Tretina súše, tretina mora a riek a tretina neba s vesmírom. V týchto opisoch to vyzerá ako popis pádu asteroidu na Zem. Následne orol letiaci prostriedkom neba bude varovať ľudí žijúcich na zemi pred ďalšími troma (spolu sedem) anjelmi, ktorí ešte len majú prísť. Pri príchode piateho anjela nás utrápia kobylky, ktoré sú však popísané nezvyčajne (Zjav:9:7-10): „Kobylky sa podobali koňom, pripraveným do boja. Na hlavách mali vence ako zo zlata, ich tváre boli ako ľudské, vlasy mali ako ženy, zuby ako levy, panciere mali ako z ocele, zvuk ich krídel bol ako hrkot mnohých vojnových vozov, rútiacich sa do boja.“ Nie, toto nie sú kobylky. Určite nie. Názor si utvorte sami. Trúbenie šiesteho anjela sa spája s vyhubením tretiny ľudstva ohňom, dymom a sírou. Takto nejako bolo popisované aj zničenie Sodomy a Gomory v starom zákone, kde sme tieto tri elementy prirovnávali k atómovej bombe. Zaujímavé je, že tieto tri faktory vychádzali z „koní“ ktoré mali silu v chvostoch (zadná čas rakety) a mali hlavy, ktorými škodili (hlava rakety nesúca napr. jadrovú hlavicu). Náhodná podobnosť? Možno. Mne z toho však idú zimomriavky po chrbte. Iný anjel, nie jeden zo siedmych, sa ukázal v zjavení Jánovi takto (Zjav:10:1): „Videl som iného mocného anjela zostupovať z neba; bol zahalený oblakom, na hlave dúha, tvár ako slnce, nohy ohnivé stĺpy a v jeho ruke otvorená knižka.“ Ten napokon hovorí, že po príchode siedmeho anjela sa dokoná tajomstvo Božie. Po príchode siedmeho anjela sa zjaví chrám boží na nebi, vidieť bude Jeho truhlu zmluvy a nastanú blesky, zvuky, hromy, zemetrasenie a veľký kamenec. Ďalej sú tu popisované skutočne čudné bytosti, morská a zemská šelma a drak. Suma sumáru po zničení sveta, sa však opäť vytvorí nové nebo, nová zem a nový Jeruzalem. Čo dodať? Konečne je to za mnou. Poďme si to teda zhrnúť.

ZÁVER

Veľa ľudí sa ma pýtalo, prečo to robím. Prečo čítam písmo sväté. Odpoveď nie je taká jednoduchá. Nikdy som nebol zástanca klasického náboženstva a už vôbec nie cirkvi. Mám však veľké množstvo kamarátov, ktorí slepo veria tomu, čo je im hovorené od mala, bez toho aby si utvorili vlastný obraz toho, čomu vlastne veria. Viera, ak ju zoberieme ako určitý produkt doby, má svoj návod na použitie, dokonca s krásnym harmonogramom, ako sa formovala. No pre ľudí je jednoduchšie ísť do kostola a počúvať, čo im cirkvou poverený služobník boží, rozpráva. Všetky príbehy, ktoré boli kedy napísané, všetky básne a historické dokumenty, si každý môže vyložiť po svojom. Preto som čítal Bibliu! Nie aby som, ako niektorí hovoria, spoznal svojho nepriateľa (lebo nie je to môj nepriateľ), nie preto, aby som týchto ľudí osočoval, nie preto, aby som si potvrdil veci, ktoré píšu archeoastronauti, ale preto, aby som si utvoril vlastný názor.

Bibliu by som rozdelil, tak ako aj je, na starý a nový zákon. Starý zákon beriem, aj keď prešiel určite mnohými úpravami, ako studnicu historicky hodnotných prameňov. Udalosti popisované v ňom sú prinajmenšom zaujímavé. Nový zákon, vynímajúc historické knihy a zjavenie Jána, zase beriem ako spleť žvástov, ktoré sa bohužiaľ práve najviac omieľajú pri dnešných bohoslužbách. Sám som sa zúčastnil za život síce len dvoch bohoslužieb, no po rozhovoroch s kamarátmi, ktoré mi skutočne veľa dali, o tomto fakte nepochybujem. V minulosti som strávil hodiny a hodiny rozhovormi s ľuďmi, ktorí sú silne veriaci. Vždy náš rozhovor zastal na určitých udalostiach, z ktorých skutočne nikdy nikto nevyšiel víťazom. Možno som mal pravdu ja, možno oni, no jediným faktom ostáva, že každý sme si zastávali svoj názor. Ja svoj názor mám, no otázkou je, koho názor je názor ľudí, chodiacich do kostola? V Biblii samotnej, ako som veľakrát týchto ľudí upozornil, je veľké množstvo nezrovnalostí, opisov vyspelých zariadení, či vyspelých liečebných, či iných postupov, ktoré by v tej dobe známe byť nemali. Vtedy, keď sme mali vtedajšiu úroveň poznania sme tieto veci vnímali ako niečo nadprirodzené, no tak sme brali aj oheň, keď sme bývali v jaskyniach. Dnes, na úrovni súčasného poznania, by sme mali prehodnotiť postoj k záznamom, ktoré nám v takom hojnom množstve poskytuje Biblia. Ja som išiel, aj keď to tak nevyzerá, do čítania Biblie s otvorenou mysľou. Možno by ste to mali skúsiť aj vy. Svoje putovanie by som mohol rozpísať aj na sto strán, no dnes to ukončím len tvrdením, že čítanie Biblie mi skutočne veľa dalo!
Osobný blog...
MENU
COUNTER
BLOG
DESCRIPTION
UPDATE