26.4.2016
"VYŠETROVACÍ SPIS"
26.4.2016

Tento vyšetrovací spis bol nájdený 16. januára 2031 v podzemných archívoch starej polozrútenej budovy s označením PX-499 v lokalite OO-2-47 a pojednáva s najvyššou pravdepodobnosťou o páchateľovi trestného činu všeobecného ohrozenia a hromadného usmrtenia, ktorým zapríčinil udalosť, ktorú dnes nazývame „Príchod siedmych jazdcov apokalypsy“. Spis bol nájdený v inak prázdnom trezore s dvoma osobami, ktoré boli v pokročilom štádiu rozkladu. Tento zapríčinil čiastočné znehodnotenie celého spisu. Ich oddanosť zachrániť práve tento spis však svedčí o tom, že sa nám do rúk skutočne dostáva anamnéza páchateľa dnes známeho pod slovným spojením „Prvý jazdec“.

16. júna 2022

32 ročný muž L.H. je stíhaný za hromadné usmrtenie tisícov ľudí spôsobené...

(spis poškodený – chýba niekoľko slov)

Činu sa dopustil 13. mája 2022 tak, že vykonal bezprecedentnú kontamináciu...

(spis poškodený – chýba niekoľko riadkov)

...následkom ktorého sa v strednej Európe začala šíriť dovtedy neidentifikovaná choroba, ktorá sa ďalej prirodzene stále rozširuje do celého sveta. Otec vyšetreného je živnostníkom v odbore strojárstva a matka je administratívnou pracovníčkou. Matka a sestra vyšetreného má ukončené vysokoškolské vzdelanie. Ani jeden z jeho rodičov alebo staršia sestra, súčasne s blízkou rodinou neboli nikdy trestaní, dokonca sa nedopustili ani žiadneho priestupku. Rovnako nedošlo u žiadneho z členov blízkej rodiny k nutnosti psychiatrickej hospitalizácie. U rodičov nebola zistená vyhranenosť. Citovo silne preferovaná je u páchateľa jeho blízka rodina (manželka, deti), a ostatná rodina s dôrazom na sestrine deti. Neboli však zistené ani najmenšie pedofilné, či inak spoločensky neprijateľné sklony. Pôrod a jeho raný psychomotorický vývin bol podľa vedomostí samotného páchateľa v norme. Spôsob výchovy v rodine môžeme zaradiť medzi citový – tolerantný. Vyšetrovaný nikdy netrpel vážnejšími somatickými ochoreniami a nikdy nemal ani vážnejší úraz (iba raz zlomená ľavá ruka). Súčasne nikdy nevyhľadal alebo nepotreboval služby psychiatra. V predškolskom veku bol umiestnení do škôlky, v ktorej zotrval tri roky. Následne bol umiestnený na klasickú základnú deväťročnú školu. Zaškolenie prebehlo bez adaptačných problémov, pričom počas všetkých rokov štúdia nemal zhoršenú známku zo správania. Naopak sa u stíhaného začal prejavovať talent na prírodné vedy a matematiku, čo vyústilo aj v početné účasti na...

(spis poškodený – chýba niekoľko riadkov)

...ukončil s veľmi dobrým prospechom. Po základnej škole pokračoval v štúdiu chémie na strednej odbornej škole chemickej. Štúdium bolo úspešne obhájené s vynikajúcimi výsledkami a bolo ukončené maturitou. Po ukončení tohto štúdia pokračoval v štúdiu chémie na STU v Bratislave, ktoré ukončil po piatich rokoch s nadpriemernými výsledkami s titulom inžinier. Po tomto štúdiu nasledovalo štvorročné štúdium na doktorandúre ukončené úspešne. Po ukončení tretieho stupňa vysokoškolského štúdia pokračoval...

(spis poškodený – chýba niekoľko riadkov)

...rokov. Finančná situácia rodiny jednoznačne potvrdzuje, že rodina v čase spáchania skutkovej podstaty netrpela finančnou núdzou a skôr ju môžeme zaradiť po finančnej stránke do dobre situovaných rodín.

Čo sa týka psychosexuálneho vývinu páchateľa zo všetkých zistených skutočností vyplýva, že bol v norme. Prvé erotické...

(spis poškodený – chýba značná časť textu)

...nakoľko v čase činu mal 4 roky trvajúce harmonické manželstvo a dve deti. Podľa jeho vlastných slov ich „neskutočne miluje a nikdy by im neublížil alebo nevykonal nič, čo by im mohlo ublížiť nepriamo“. Rodičia tento vzťah absolútne podporovali a tešili sa každej návšteve vnúčat spolu s partnerkou obvineného. So sestrou a jej manželom a deťmi chodili na spoločné letné dovolenky, teda tento vzťah možno považovať za nadštandardný. Vyšetrovaný býval v čase trestného činu v usporiadanej domácnosti so svojou ženou a dvomi deťmi. Susedia, priatelia, rodina a známi (tí, ktorí prežili) nenašli slov na vyčíňanie, kvôli ktorému je tento posudok vykonávaný. Všetci ho považovali za milého, inteligentného, taktného, vždy ochotného a milujúceho muža, ktorý bol bez konfliktov a agresívnych stavov.

Pri psychologickom vyšetrení zisťujeme u vyšetreného nadpriemerný intelekt, bez deterioračných zmien. Pamäťové schopnosti sú na lepšej úrovni, v nižšom pásme nadpriemeru. Osobnosť sa pri vyšetrení zdá ako racionálne uvažujúca, inteligentná a s príjemným vystupovaním. Doposiaľ neboli zistené žiadne známky afektívnej lability, egocentrizácie prežívania alebo znížená frustračná tolerancia. Agresivita nepatrí k základným črtám osobnosti, v interpersonálnom správaní prevažuje skôr počiatočná zdržanlivosť. Zaujímavosťou je neakceptovanie autorít, no doposiaľ iba...

(spis poškodený – chýba niekoľko riadkov)

...sa považuje za „tvrdohlavého, ale súčasne veľmi veselého človeka“. Závažným však zostáva tvrdenie, že...

(spis poškodený – chýba niekoľko riadkov)

...racionalizáciu hodnotenia svojho činu.

Pri vyžiadanej analýze trestného činu vyšetrovaný z počiatku nespolupracoval. Zapríčinené to však nebolo nezáujmom, ale skôr vyžiadaním mojej osoby ako posudzovateľa. Potom ako som bol z dôchodku povolaný jeho priateľmi k riešeniu tohto prípadu, vyšetrovaný začal okamžite spolupracovať. Po úvodnom prešetrení, som pri analýze motivácie trestného činu nenašiel žiadne možné dôvody tohto konania. Neskôr však z výpovede vyšetrovaného vyplynuli tieto významné skutočnosti, ktoré...

(spis poškodený – chýba značná časť textu)

...vecí. Pri čine nepáchal z afektu a nebol ovplyvnený návykovými alebo omamnými látkami. Konanie pred činom môžeme považovať za cielené – organizované, podobne ako konanie po čine. Všetky potrebné činnosti, zariadenia a iné látky boli prepracovane pripravené v dĺžke jedného mesiaca pred samotným činom. Po samotnom akte prebehla „v skutku dokonalá“ (pozn. subjektívny názor posudzovateľa) mystifikácia trestného činu a tým k úplnému zmareniu možnosti nájdenia páchateľa orgánmi činnými v trestnom konaní. Skutok bol vykonaný v nočnú dobu medzi 2. a 3. hodinou rannou v mesiaci máj.

Tento spis je spísaný na samotný návrh priateľov a sympatizantov vyšetreného v spoločnosti jeho blízkych, pod dozorom jeho podporovateľov a priateľov. Motív trestného činu zostáva neznámy, no s jeho výsledkami, ako hovorí samotný vyšetrený „je len čiastočne spokojný“.

Dátum vypracovania posudku 16.6.2022.
Posudz......eľ prof. PhDr. Ant..............ik, PhD.

Záznam bol nájdený, preložený a uschovaný v archíve preživších so symbolickým označením X666. V súhrne hovorí o udalosti, ktorú dnes označujeme ako rozlomenie prvej zo siedmych pečatí apokalypsy. Len Boh vie posúdiť, či "Prvý jazdec" vedel, čo týmto aktom všetko spôsobil! Isté je len jedno, ľudstvo odteraz zápasí v nerovnom boji proti už dávno potlačeným a zabudnutým silám planéty Zem! Boh nám, poslednej preživšej skupine ľudí čítajúcej k dnešnému dňu 1 246 členov, pomáhaj!
Osobný blog...
MENU
COUNTER
BLOG
DESCRIPTION
UPDATE